Batykó Róbert: Rhombus Head

Blog » Batykó Róbert: Rhombus Head

Batykó Róbert: Rhombus Head
Kurátor: Danka Zsófia
Fotók: Tóth Dávid
Megnyitóbeszéd: Zsikla Mónika
Négyszoba Galéria

A Négyszoba Galéria örömmel mutatja be Batykó Róbert Rhombus Head című új egyéni kiállítását, amely az elmúlt két év eddig be nem mutatott munkáiból válogat. Az alkotó festészeti programjára jellemző precíz, összetett technika – melyben egyszerre helyt kap a mérnöki pontosság és a véletlen folyamata -, szoros párhuzamban áll művei koncepciójával. Munkáiban az ember és gép szövevényes viszonyát vizsgálja, reflektálva a 21. századi befogadhatatlan mennyiségű képáradat okozta meghasonlott emberi percepcióra. 

A művész pontosan megszerkesztett képtereiben az alkotó kézjegye szinte egyáltalán nem fellelhető, a megfestett motívumok első pillantásra teljesen homogénnek látszó festékfelületek. A művész által épített “festéksimító” gép használatával a vastag festékrétegek leválnak a vászon felszínéről létrehozva az eredeti ábrázolás elkent mását. A sima, szinte személytelen festékhasználattal kontrasztban áll az ábrázolt alak gép által alkotott véletlenszerű és megismételhetetlen kifordított tükörképe. 

Batykó dekontextualizációs attitűdje új célt sejtet, egyre figuratívabb kompozíciókat alkot. A művész folytatja a számítógépes szerkesztő felületeken talált képrészletek absztraháló újraformálását, ugyanakkor az eddig megismert kompozíciók egyre antropomorfabb alakokká szerveződnek. Batykó eddigi poszt-digitális festészeti gyakorlatát továbbviszi, míg eddigi sorozataiban a virtuális valóságban fellelhető képi formák festészeti újrafogalmazásán dolgozik, új képei egyre inkább az ábrázolhatóság irányába mutatnak.

A Batykó által intuitívan válogatott digitális képszeletek szolgálnak a festmények alapjául: festészeti nyelven újrafogalmazott, kiragadott részletek az online interfészeken és képszerkesztő szoftverek ablakaiban fellelhető motívumokból. A kép egyik felén megjelenő digitális szerkesztővonalak, vektorok által pontosan behatárolt felületek, a kép terének másik felén a “festékkaparó” gép által elmosódnak. Egymással szemben áll a művész által megkomponált szigorú geometrikus sík felület és az épített géppel készült véletlen kép. 

Batykó Róbert 2005-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem DLA képzésén vesz részt. Festészete elismeréseként 2007-ben megkapta a Strabag-díj alkotói támogatását, 2008 és 2011 között a Derkovits Gyula Ösztöndíjat, 2010-ben jelölték az Aviva Művészeti Díjra, 2011-ben megnyerte a Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat. Hosszabb ideig élt és dolgozott Hollandiában. 2007 óta művei megjelentek az acb Galéria mellett, minden nagyobb magyar intézményben a Ludwig Múzeumtól a Magyar Nemzeti Galérián át a debreceni MODEMig.

Róbert Batykó Rhombus Head
Curated by Zsófia Danka

Photos: Dávid Tóth
Opening speech: Mónika Zsikla
Four Rooms Gallery

The Four Rooms Gallery is pleased to present Róbert Batykó’s new solo exhibition entitled Rhombus Head, which is based on works that were created in the past two years and have not been exhibited yet.  A precise, complex technique, which makes space for mechanical accuracy as well as the process of coincidence at the same time, characterizes the painting program of the artist and correlates with the concepts of his works. He examines the subtle, interlaced relationship between humans and machines reflecting on the maladjusted human perception caused by the unprocessable amount of visual information in the 21st century.

In the precisely edited visual spaces of the artist, the mark of the creator can almost absolutely not be traced, the painted motives seem to be entirely homogenously painted surfaces at first glance.  By using the “paint smoothing” machine built by the artist, the thick layers of paint can be removed from the surface of the canvas, producing the slurred image of the original depiction. The random and irreproducible reversed mirror image of the depicted figure created by the machine stands in sharp contrast with the smooth, almost impersonal usage of paint.

The decontextualisation attitude of Batykó foreshadows a new goal, he has been creating more and more figurative compositions lately. The artist continues the abstractive re-shaping of image details found on visual editing interfaces, while the compositions that we got to know so-far are being organised into more and more anthropomorphic figures.  Batykó continues his post-digital painting practice: in the previous series he worked on the redefinition of the virtual forms of visual art, his new paintings point increasingly towards the questions of painterly representation.

The digital image slices intuitively selected by Batykó serve as the basis for the paintings: details are taken out as motives found in windows of online interfaces and visual editing software and redefined in the language of painting. The surfaces, which are accurately delineated by digital editing lines and vectors, appearing on one side of the image will become blurred on the other side of the picture due to the “paint smoothing” machine. The strict geometric flat surface composed by the artist stands in sharp contrast to the image coincidentally produced by the human-built machine.

Róbert Batykó graduated in 2005 at the Hungarian University of Fine Arts at the Department of Painting. He is currently attending the DLA program at the University of Pécs.  In recognition of his work, in 2007 he received the Strabag Art Award, between 2008 and 2011 he received the Derkovits Scholarship, in 2010 he was nominated for the Aviva Award, and in 2011 he won the Leopold Bloom Art Award.   He had lived and worked in the Netherlands for several years. Since 2007, besides acb Gallery, his works have been exhibited at every prominent Hungarian institution from the Ludwig Museum through the Hungarian National Gallery to the MODEM in Debrecen.

Szólj hozzá!